Kvinner på tvers 2004

Vil du ha litt ekstra jobb?

Jorid Tveita
Oslo hotell- og restaurantarbeiderforening

Mer om KPT 2004 ||| Til hjemmesida


Oslo hotell- og restaurantarbeiderforening (OHRAF) organiserer, i samarbeid med Oslo servitørforening, kokker, servitører, hotellmedarbeidere, kafe- og kantineansatte i Oslo og Akershus. Hotell- og restaurantarbeiderforbundet (HRAF) har overvekt av kvinner som medlemmer. I Osloområdet har i tillegg storparten av våre medlemmer innvandrerbakgrunn.

I hotell- og restaurantbransjen er det mange ansatte med en løs tilknytning til arbeidsgiver. Hos oss kalles de ekstra. Dette er en stillingsbetegnelse oppfunnet for å sikre mest mulig fleksibilitet på arbeidsgivers premisser.

Det foregår på den måten at du kanskje begynner å jobbe på Hotell X, men du får en kontrakt hvor det på linjen for månedlig/ukentlig/daglig arbeidstid står tilkallingshjelp/ekstra. Arbeidstiden din reguleres da av at du vil bli oppringt eller motta en sms med spørsmålet "Kan du jobbe x antall timer i morgen?" Det kan være 2 timer, 5 timer, 10 timer? Ingen fast ordning, ingen vaktliste å jobbe etter.

Hver dag, uke, måned og år har du det på denne måten. Du kan ikke si nei, for da slutter arbeidsgiver å ringe deg. Du blir tvunget til å si ja til arbeid i strekk, kanskje 15 dager i strekk, kanskje 25 dager? Du kan ikke risikere "å ta deg fri", for du vet ikke om det plutselig blir "skift-tørke" og da kan du gå kanskje 15 dager, kanskje 25 dager uten et eneste skift. Du jobber mens du kan.

Mange i vår bransje jobber på denne måten i årevis. Det er ikke uvanlig å få nye medlemmer som har hatt det slik fra 1 til 5 år. I enkelte tilfeller har arbeidstakere hatt en ekstratilknyting til bedriften i over 10 til 12 år.

Dette skaper store individuelle problemer. I første rekke gjelder dette ansettelsestrygghet og oppsigelsesvern. Arbeidsgiver kan slutte å ringe deg og da er du i praksis oppsagt på dagen. Du har ingen som helst kontroll over din fritid. Du kan ikke melde deg på kurs i rosemaling hver tirsdag kl 17, du kan ikke gjøre avtaler om å besøke bestemor på søndag, du kan ikke planlegge å reise på tur med barna en helg, du kan helt enkelt ikke planlegge noe som helst. Hvis du blir syk så vil du på magisk vis forsvinne fra "vaktlisten", slik at du teoretisk sett ikke mister arbeidsinntekt og derfor ikke har rett på noe sykepenger fra arbeidsgiver. Du tør ikke kreve lønnsjusteringer, overtid, tillegg etc, for da får du ingen flere telefoner. Krever du noe som helst, så blir du ikke oppringt. Du skal være snill arbeidstager og ikke lage bråk.

For å kjempe mot denne grove utnyttelsen av våre medborgere, bruker OHRAF dagens arbeidsmiljølov § 58A som legger ganske strenge betingelser for hva som er midlertidig.

§ 58A. Midlertidig tilsetting

Arbeidsavtaler som gjelder for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid av forbigående art kan bare rettsgyldig avtales i følgende tilfeller:
a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften,
b) for praksisarbeid eller vikariater,
c) for deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten. Departementet fastsetter i forskrift hvilke typer tiltak som omfattes av bestemmelsen. Departementet kan fastsette i forskrift at dette også skal gjelde ved ekstraordinær tilsetting i andre arbeidsmarkedstiltak,
d) med øverste leder i virksomheten eller når dette anses nødvendig som følge av overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon (åremålstilsetting),
e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

Alt arbeid som ikke faller under ovennevnte punkt, skal være fast arbeid. Når du har arbeidet som ekstra en viss tid og har lønnsslipper som viser at du dekker "fast og påregnelig arbeid", kan du med utgangspunkt i AML § 58A hevde at arbeidsgiver har gjort seg skyldig i ulovlig bruk av midlertidig ansatte. Du kan da kreve et møte med ledelsen, hvor du kan kreve en stilling som tilsvarer det du har arbeidet.

Oslo Hotell- og restaurantarbeiderforening har med stort hell brukt denne strategien for å sikre mange av våre medlemmer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Og vi informerer om dette overalt hvor vi er slik at også andre kan dra nytte av denne muligheten.

I ALLU legges det opp til en utvidet rett til bruk av midlertidige stillinger, som vil ta fra oss muligheten til å kreve faste stillinger. Det har vært hevdet at utvidelsen av midlertidige stillinger vil gjøre det lettere for innvandrere, spesielt kvinner, og ungdommer å få tilgang på arbeidsmarkedet. Det kan være at så er tilfelle. Det er ikke for å holde grupper utenfor arbeidsmarkedet at det tas til motmæle mot utvidet bruk av midlertidige stillinger, men for å sikre at de som har og får tilgang til arbeidsmarkedet, har anstendige lønns- og arbeidsvilkår. At de ikke blir utnyttet, eller kanskje vi må si ikke blir mer utnyttet, av kyniske arbeidsgivere. I hotell- og restaurantbransjen er det ikke slik at mulighet til utvidet bruk av midlertidige stillinger kan bli misbrukt. Muligheten vil bli misbrukt, for alt hva den er verd. Derfor må vi kjempe mot de foreslåtte endringene i adgang til å utvide bruk av midlertidige stillinger med all vår makt.