Kvinner på tvers 2005

Menns vold mot kvinner

2005-konferansen


Konkrete forslag til tiltak fra den svenske rapporten Slag i luften
Hvordan er dette relevant for Norge og krisesentrenes arbeid?

"Slag i luften" viser hva Sverige har lært gjennom arbeidet med reformen og vurderingen viser hva de må jobbe mer med. Norge har ikke en lignende reform og har heller ingen tradisjon med å bruke tid og penger på evalueringer, derfor kan kanskje denne rapporten ha relevans og nytte også for Norge.

Hvordan denne rapporten skal knyttes til det konkrete arbeidet krisesentrene utfører for å bekjempe menns vold mot kvinner, kan kanskje illustreres med premisset som settes frem i evalueringsrapporten:

"Hvis kjønnsmaktperspektivet skal kunne ha en effekt, så må det gjennomsyre alle nivåer i samfunnet, på strukturnivå så vel som individnivå. I første omgang er det viktigst at de som arbeider med temaet menns vold mot kvinner, innehar et kjønnsmaktperspektiv og bidrar til å fremme dette perspektivet. Rapporten mener at menns vold mot kvinner må institusjonaliseres for å oppnå holdningsendringer på lang sikt, og bidra til å gjøre menns vold mot kvinner til et felles ansvar for å kunne bekjempe volden."

En tolkning av dette, det er sikkert flere, er at med utgangspunkt i denne svenske rapporten, så kan en si at skal menns vold mot kvinner bekjempes, så må krisesentrene ha en tydelig kjønnsmaktsideologi og bli en lovpålagt hjelpeinstans i alle kommuner. Knut Storberget i AP og medlem av justiskomiteen uttalte i slutten av september at han ikke syntes kommunene selv skulle kunne bestemme om de hadde vold i kommunen eller ikke, og om de ville ha et krisesenter eller ikke, dette er et alvorlig samfunnsproblem, sa han, som samfunnet må ta ansvar for. Dette er i tråd med det den svenske rapporten krever, så får vi bare vente å se ...


Oppfordringer/utfordringer til fagbevegelsen:

Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Hvilke virkemidler/informasjon trenger en tillitsvalgt eller andre på arbeidsplassen for å kunne:

Utfordringer i forhold til forskning:

Være pådrivere for å fremme forskning for å få svar på mange spørsmål om hvordan det å bli utsatt for vold virker inn på arbeidsevner og arbeidsmuligheter. Kartlegge og forske på hvilken hjelp voldsutsatte kvinner kunne ønske seg fra arbeidsplassen, og til å kartlegge om aktuelle tiltak fører til noen endringer.

Politiske utfordringer:
Noen konkrete tiltak fagbevegelsen kunne jobbe for:
Forslag til innhold i en infobrosjyre:

Mulig tittel: Kvinne - tar du vare på deg selv?

1. Å være kvinne betyr at du har økt risiko for fysisk og psykisk vold av en du lever i nær relasjon til.

* Informasjon om menns vold mot kvinner i Norge.

2. Finnes det hjelp å få?

* Informasjon om lokale hjelpeinstanser med telefonnummer og åpningstider.

3. Hvor kan min samboer få hjelp?

* Informasjon om tilbud - lokale, regionale og nasjonale.

4. Hvor kan mine barn få hjelp?

* Informasjon om lokale hjelpeinstanser med telefonnummer og åpningstider.

Artikkel 3 i menneskerettighetserklæringen: "Alle har rett til liv, frihet og personlig trygghet."

Du fortjener å bli verdsatt og føle deg trygg i ditt eget hjem.

Du er verdifull! Søk hjelp!

Aktuelle linker:

Menns arbeid mot vold: