Ansvarlig pensjon

Opprop i forbindelse med pensjonskommisjonens arbeid

Du kan skrive under på oppropet ved å sende en epost til ansvarligpensjon@hotmail.com.
Skriv navn og evt tittel/verv i eposten.


Et felles pensjonssystem må være offentlig og gi alle rett til en levestandard på høyde med det som er vanlig i samfunnet. Å gjøre pensjoner avhengig av avkastning på kapital og å laste risiko over på det enkelte individ, er å fraskrive seg ansvar. Pensjonssystemet må ikke bygge opp under eller forsterke uønskede utviklingstendenser i samfunnet, som utbytting av folk i den tredje verden, økt makt til multinasjonal kapital, økte forskjeller mellom fattig og rik og undergraving av velferdsstaten. Brutalisering av arbeidslivet fører til økt utstøting og dermed større utgifter for trygdesystemet. Dette må ikke "løses" gjennom å skjære ned på ytelsene, men gjennom å redusere presset i arbeidslivet.

Den regjeringsoppnevnte pensjonskommisjonen legger fram sin innstilling vinteren 2004. Vi vil avlive myten om at vi raskt vil bli for få yrkesaktive til å forsørge de mange gamle, og at det derfor er nødvendig med store kutt i utgiftene. Forslagene til pensjonsreform kan ses som en brikke i et større politisk prosjekt som har svekking og nedbygging av velferdsstaten og kollektive rettigheter som mål, slik det skjer i resten av Europa. Kampen mot privatisering av offentlige tjenester og offentlig eiendom er helt sentral. Spørsmålet om nye pensjonsordninger er en viktig del av denne politiske kampen.


Du kan skrive under på oppropet ved å sende en epost til ansvarligpensjon@hotmail.com. Skriv navn og evt tittel/verv i eposten. (Send ikke flere ganger. Det er ikke slik at navna kommer opp på lista her automatisk.)

(Per 19. august 2004)


Dette oppropet er et sjølstendig initiativ som låner nettplass hos Kvinner på tvers.
Til hjemmesida til Kvinner på tvers ||| Mer om pensjon