Reis kjerringa mot sosial dumping

Eli Gunhild By, fylkesleder Norsk sykepleierforbund

Notater til innlegg på Kvinner på tvers 2009 – se også plansjene

Til bilde 1:

Takk for at vi fikk komme.

Sosial dumping, er først og fremst noe som er veldig alvorlig for den det gjelder.

Noen havner i verste fall i stor gjeld, og konsekvenser av å ta opp saken med TV eller på andre måter, kan være store. Saken har ikke bare betydning for den enkelte personen som blir utsatt for sosial dumping. Den kan også ha samfunnspolitisk betydning fordi sosial dumping kan bidra til en utvikling mot mer konkurranseutsetting. Hvis man engasjerer private firmaer fordi de tilbyr billigere løsning på grunn av underbetalte ansatte.

Dere vil få presentert en form for kronologisk gjennomgang av arbeidet med saken. Har nå tenkt å forsøke og gi dere en innblikk i hvordan vi i NSF, Oslo har jobba med denne saken.

Til bilde 2:

Definisjon i St. meld. nr. 2 (2005-2006)

SOSIAL DUMPING:
Når utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse – miljlø – og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard og/eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenlignet med hva norske arbeidstakere normalt tjener eller som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter der slike gjelder.

Til bilde 3:

I 2007 fikk NSF, Oslo gjennom Forum for flerkulturell sykepleie vite at medlemmer i denne gruppen ikke følte seg rettferdig behandlet. Vi har hørt eksempler på at utenlandske sykepleiere har blitt trukket opp til 80 % av lønnen for å betale gjeld de har pådratt seg i forbindelse med at de har kommet til Norge – norskkurs, reise, arbeidstillatelse m.v. Disse var fra den filippinske sykepleierklubben. De turte ikke stå fram fordi de var redd for ansettelsesforholdet sitt. Det er slik at arbeidstakere utenom EU-området er avhengig av arbeidstillatelse for å få oppholdstillatelse. De filippinske sykepleierne risikerte derfor å bli sendt hjem hvis de mistet jobben sin. Advokat i NSF som vurderte saken, mente den var vanskelig, kunne ikke kjøre sak uten en eller flere personer som var part i saken.

I samarbeid med den filippinske sykepleierklubben inviterte NSF, Oslo filippinske sykepleiere hit til fylkeskontoret, og vi stod ansvarlig for undervisning i arbeidsmiljøloven. En av deltakerne på møtet var lederen av ASOR, som var anklaget for sosial dumping – vi viste ikke.

Til bilde 4:

Sykepleien tok saken – Ann Kristin Bloch Helmers og Kari Anne Dolonen reiste til Filippinene.

Finnes på nett, dere vil kunne lese om:

Til bilde 5:

Viktig del av jobbingen med saken har vært kontakten med media. Ønsker vi å fronte en politisk sak, må vi få den på agendaen, tvinge politikerne til å ta stilling – gjøre noe.

Fylkeskontoret koblet filippinske sykepleiere og Dagsavisen. Line brukte mye tid på å informere journalistene om de opplysningene hun satt på, og sørget for at Dagsavisen fikk kontakt med sykepleiere – som fortsatt ikke turte stå fram med sine historier.

Etter fire avisoppslag fortsatt Dagsavisen å skrive om saken i nettutgaven, de opprettet blogg om temaet, og her var det stor aktivitet en periode. Delte oppfatninger om saken: Positive – i fht at saken kom opp. Negative – stempling av et helt miljø.

Før saken kom opp i avisen fikk vi et forhåndsvarsel – forbundsledelsen ble kontaktet og det var Lisbeth N som frontet saken i media.

Til bilde 6:

Fylkeskontoret i NSF, Oslo opprettet arbeidsgruppe: Laget et dokument med beskrivelse av hva sosial dumping er, for å få oversikt og rydde i sakskomplekset. Dernest drøftet vi hvilke områder som var viktige å ta tak i og laget et forslag til tiltaksplan for dette området – med utkast til fordeling mellom F.K og H.K.

Vi kontaktet Bygningsarbeiderforbundet som vi fikk mye hjelp fra.

Møte 16.12.08: Oslo Bygningsarbeiderforbund ved Jonas Bals, som hadde jobbet med sosial dumping i Langemyrsaken. Nyttig – fortalte om sine erfaringer fra Langemyrsaken. Krevde masse ressurser – mye på byggeplasser – informasjon – tolk – kjøre sak på enkeltpersoner som tør – selv om det går ut over andre.

Oslo kommune kom på banen – satte i gang ekstern gransking, kommunerevisjonen vil vente til etter granskingen med å se på saken.

Oslo kommune ved Erling Lae og representanter fra bystyret møtte NSF ved nestledere i forbundsstyret og fylkesstyret .

Price Waterhouse Coopers fikk oppdraget med granskingen . Etter hvert som de kom i gang med sitt arbeid, intervjuet de personer som hadde kjennskap til saken. Line og Cynthia B – fylkesstyret er fra Filippinene. Snøball-teknikk - fikk nye navn til intervju. Etter hvert trengte konsulentene i PWC hjelp – opplæring/bakgrunnsinformasjon gjennom mange telefonsamtaler.

Til bilde 7:

12. februar: Medlemsmøte arrangert i samarbeid med de to filippinske sykepleierorganisasjonene. Her ga vi tilbud om juridisk bistand umiddelbart hvis de trengte hjelp (avklart med forbundsledelsen). 50 deltakere på møtet. Innledninger ved fungerende helsebyråd, Jøran Kallemyr og Eli Gunhild.

24. februar behandlet fylkesstyret sak om sosial dumping med tiltaksplan. Dokumentene fra arbeidsgruppen lå til grunn for saksbehandlingen. Fylkesstyret ønsket å initiere et samarbeide med Samfunnspolitisk enhet. Sosial dumping i hele landet. (Rogaland, Hordaland.)

Granskingsrapporten avgitt mars 2009 – ikke offentlig.

25. mai 2009: Pressemelding og rapporten frigis fra Oslo kommune. Helsebyråden, Sylvi Listhaug, mener det ikke er sosial dumping knyttet til ASOR. Relativt tynn rapport, fordi det har vært vanskelig å innhente grundig dokumentasjon – PWC er helt tydelig på dette. Dog viser at ASOR lønner sine hjelpepleiere 7,5 prosent under tariff for minstelønn i Oslo kommune.

– Dette er ikke sosial dumping, sier Frp-byråd Sylvi Listhaug. Til tross for at firmaets kontrakt med Oslo kommune forplikter ASOR seg å sørge for at alle ansatte "ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt innen Oslo-området".

Finanskomiteen i Oslo kommune skulle behandle saken i august. Dette er utsatt da Holmenkollen kom opp isteden.

Nye henvendelser i sommer og høst. Vi kommer ikke videre før noen tør stå frem. Vi jobber videre med saken, har hatt stor hjelp og nytte av samarbeid også med politikere i Oslo.

Mange ting å ivareta:


KPT 2009 | Til KPTs hjemmeside