Punkter om uførepensjon

Noen punkter om uførepensjon fra Kvinner på tvers 2009
Kan brukes i innlegg, uttalelser og lignende

1. Det økte antallet uførepensjonister skyldes ikke at folk "velger" uførepensjon. Det er sammenheng mellom antall uførepensjonister og dårlige arbeidsforhold, stadig økt arbeidspress og for få ansatte til å gjøre jobben. Flest uføretrygdede i fjor i varehandel/hotell- og restaurantvirksomhet, sosial- og omsorgstjenester, helsetjenester og industri. Konkurranseutsetting og sosial dumping i renhold og hotell og restaurant bidrar til å øke antallet. Nedbemanning og omorganisering i helsesektoren bidrar til flere uførepensjonister.

2. Andelen fattige blant uføretrygdede varierer med ulike mål, men rundt en firedel av de uføretrygdede kan regnes som levekårsfattige, definert ved minst fire levekårsproblemer (*), mot 9 prosent i befolkningen (Normann 26.04.2009). Det ser særlig ut til å være enslige uføretrygdede som er mest utsatt, både eldre og de under 45 år (NOU 2007: 4). SSB (26.04.2009, s. 112) påpeker at "aleneboende uførepensjonister med minstepensjon framstår derfor som en av de gruppene som er mest avhengig av sosialhjelp, på samme måte som en del innvandrergrupper, langtidsledige og langtidssyke".

3. Det er flest kvinner som får midlertidig uførestønad; kvinners helseproblemer blir ikke anerkjent. De som går på midlertidig uførestønad, har dårligere økonomi enn de som får varig trygd, og er oftere avhengig av sosialhjelp og bostøtte.

På denne bakgrunnen må oppgaven være å bedre forholda for uføretrygdede, og da særlig for de som har lavest pensjon og/eller som blir uføre tidlig.

4. Kvinner på tvers kan ikke akseptere kutt i uføretrygden eller i alderspensjonen for uføre. Det holder ikke å si at gjennomsnittsytelsene ikke skal endres.


(*) Note: Følgende levekårsproblemer var med i undersøkelsen: betalingsproblemer og subjektiv økonomi, mangel på goder, helsedeprivasjon (ikke råd til å gå til lege/tannlege), sosial ekskludering, organisasjonsdeltakelse, kronisk sykdom og boligproblemer.


KPT 2009 | Til KPTs hjemmeside