Kjerringa mot strømmen?

av Siri Jensen

Innlegg i Dagsavisen desember 2003

Kvinner på tvers hjemmeside ||| Mer om pensjon


Charlotte Koren presenteres som kjerringa mot strømmen i Dagsavisen 12. desember fordi hun går inn for å fjerne "besteårsregelen", at pensjonen regnes ut etter de 20 beste årene. Dette er et forslag som anbefales av både IMF, EU og pensjonskommisjonen som et ledd i å kutte utgiftene til pensjon, så hvem som går mot strømmen kan diskuteres.

Korens hovedargument er at menn tjener mer på ordningen enn kvinner, dels fordi rundt halvparten av kvinnene er minstepensjonister, dels fordi den favoriserer alle som har varierende og stigende inntekt. Likevel tjener 45 % av kvinnene på ordningen og flere vil det bli. Korens svar på at kvinner taper pensjon når de jobber deltid i perioder, er ektefelledelt pensjon og en utvidet ordning med omsorgspoeng.

En deling av pensjonpoeng mellom gifte og samboende vil styrke kvinners avhengighet av menn og tar ikke hensyn til dem som lever alene. Siden lavtlønte kvinner i stor grad er gift med lavtlønte menn, vil ordningen for mange også bety å dele på lite.

Deltidsarbeidet i Norge er relativt stabilt, 44 % av kvinnene jobber deltid. Dette er ikke først og fremst et fritt valg, men et resultat av samfunnets organisering; perioder med deltid bør derfor ikke gi redusert pensjon. En utvidelse av ordningen med omsorgspoeng er bra, men ikke nok. Ordningen gir lave poeng, og både barn over 7 år og eldre som ikke er pleietrengende kan ha behov som fører til at kvinner ser seg nødt til å redusere den daglige arbeidstida. Bare 45 % av de deltidsarbeidende har omsorg for barn. Mange jobber deltid fordi de ikke får andre stillinger, andre fordi jobben er basert på deltid slik at full tid blir for tøft.

Så lenge det ikke etableres andre ordninger som fanger opp dette, er besteårsregelen nødvendig for kvinnene. Det er ingen hjelp at også menn får lavere pensjon.