Trondheimskonferansen 2004

Forsvar folketrygda
- forsvar pensjonene

En av fire hoveduttalelser fra Trondheimskonferansen
"Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter"
i regi av LO i Trondheim 23.-25. januar 2004.
Konferansen samlet 328 tillitsvalgte fra hele landet.


Trondheimskonferansen 2004 godtar ikke:

Velferdsstatens økonomiske basis har blitt, og må fortsatt sikres med et visst skatte- og avgiftsnivå. Et skattesystem hvor en yter etter evne og får etter behov er en forutsetning for velferdsstaten.

Omleggingen av skattesystemene og den målbevisste reduksjon av statens inntekter som nå gjennomføres ved å redusere skattene, særlig for de høyest lønte, er et ledd i nedbyggingen av velferdsstaten. Pensjonskommisjonens forslag om kutt i pensjonene er nødvendig for å kunne senke skattenivået. I likhet med andre tiltak som de siste årene er gjennomført for å øke ulikheter og forverre kårene for vanlige lønnstakere, kalles også pensjonskommisjonens forslag "modernisering". Kommisjonens hovedargument for omleggingen er at antallet alderspensjonister øker i forhold til den yrkesaktive delen av befolkningen og at dette vil umuliggjøre nåværende ytelser. Dersom statens inntekter hadde fulgt den alminnelige økonomiske utviklingen ville dette sikret finansiering av nåværende pensjonsordninger også for framtida. Det er derfor en myte som blir spredd om at samfunnet i framtida ikke vil kunne sikre og trygge pensjonsordninger på nåværende nivå. Det er et spørsmål om veivalg i utformingen av samfunnet framover. Dersom utviklingen med skattelette og reduksjon av det offentliges inntekter, økningen av ulikhetene og høy arbeidsløshet fortsetter, vil et bærekraftig pensjonssystem ikke kunne opprettholdes. Det er sterke krefter i sving for å svekke folketrygden og derved øke det private kapitalmarkedets andeler i pensjonsordningene.

Allerede i dag har vi store klasse- og kjønnsforskjeller i Norge. Forslaget om fleksibel pensjonsalder hvor du taper på å gå av tidlig og forslaget om en klarere sammenheng mellom arbeidsinntekt, premieinnbetaling og pensjon vil føre til at lavtlønnede og kvinner taper i forhold til dagens system. Det samme gjelder forslaget om at for å få mer enn minstepensjon må du tjene nærmere 200.000 og ha minst 40 års opptjening. Trygdeetatens tall fra 2001 viser at 450.000 kvinner har en inntekt på under 200.000 kroner. Pensjonskommisjonen forutsetter at kvinners yrkesdeltagelse vil øke, men et mer brutalt arbeidsliv vil bidra til å støte ut arbeidstakere og å holde deltidsprosenten blant kvinner oppe.

Hovedprinsippet om at folketrygden skal bidra til utjevning og omfordeling forlates i pensjonskommisjonens forslag. Dette er det mest alvorlige anslaget vi har hatt mot velferdsstaten og velferdsordningene.

Hele pensjonskommisjonens innstilling må avvises. Vi vil beholde dagens folketrygd, med forbedringer.

Alternativt må en samlet fagbevegelse og partiene på venstresiden i norsk politikk arbeide framover for at spørsmålet om pensjonene ikke blir avgjort av det nåværende stortingsflertallet, men blir et hovedtema i valgkampen i 2005 slik at velgerne kan ta standpunkt til spørsmålet.

Vi varsler allerede nå at det er en forutsetning for støtte fra fagbevegelsen, at partiene forsvarer hovedtrekkene i dagens pensjonsordning.

Vi ber en samlet fagbevegelse ta i bruk de nødvendige kampmidler for å forsvare folketrygden, blant annet ved å lage en plan for, og mobilisere til, politisk streik.


Kvinner på tvers hjemmeside ||| Mer om pensjon