Om KPTHistorieKontakt


Hjem

Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Kvinner på tvers 2011:

Hva vil vi med konferansen?

Åpning ved Siri Jensen


 

Vi i arbeidsgruppa har med årets konferanse ønsket å videreføre arbeidet med å gjøre Kvinner på tvers til et forum som også samler kvinner på tvers av etnisk og kulturell bakgrunn. Sommerens terrorhandlinger har ikke gjort dette arbeidet mindre viktig. Vi ser Kvinner på tvers som en del av de folkelige bevegelsene som er nødvendig for et fungerende demokrati. Økt deltakelse av og makt til kvinner – til et fargerikt mangfold av kvinner, av alle farger og med bakgrunn fra ulike land, funksjonshemmede og funksjonsfriske, lesbiske og heterofile, feminister og ikke-feminister, i og utenfor arbeidslivet, i kvinneyrker og mannsyrker – er en forutsetning for å utvide demokratiet. Kvinner på tvers søker å samle kvinner – og menn som er opptatt av kvinners situasjon – på tvers av tradisjonelle skillelinjer for å bidra til gjensidig forståelse og respekt og gjøre det mulig å stå sammen om felles saker og styrke kvinners stilling.

Både norske kvinner og kvinner i Norge kommer i dag fra mange ulike land og kulturer. Vi trenger å snakke mer sammen; det er hverdagslig demokratiarbeid; dette vil vi fortsette med på årets konferanse, og vi håper å inspirere til flere slike samtaler der dere kommer fra. Slik kan vi gi vårt bidrag til å motvirke splittelsen som terroristen ønsket å skape.

På konferansen i fjor var mange opptatt av hvordan språket skaper skiller, vi har f.eks. lett for å snakke om norske kvinner og minoritetskvinner, og sier dermed indirekte at kvinner med minoritetsbakgrunn ikke kan være norske. I år ønsker vi å sette søkelys på retten til arbeid, bl.a. fordi denne retten nærmest er blitt erobret av arbeidslinjas språk og krav. Arbeid framstilles ikke som en rettighet verd å slåss for, men som en plikt uavhengig av om en har helse til det, får jobb eller har praktisk mulighet til å være i jobb. Dette gjøres på en måte som direkte eller indirekte definerer de som ikke jobber som mindreverdige samfunnsborgere. Språk er makt – dette språket rammer kvinner uavhengig av bakgrunn; samtidig er kvinner med minoritetsbakgrunn ekstra utsatt. Ofte diskuteres det i media med utgangspunkt i et spørsmål om hvordan vi/ majoritetssamfunnet kan få de/minoritetskvinnene ut i arbeid. Kvinnene blir gjort til objekter som norske myndigheter må håndtere – kvinnenes egne historier, perspektiver og forutsetninger gis liten plass – og det er enda mindre rom for at minoritetskvinner stiller krav. Denne debatten overser også alle kvinnene som er i arbeid eller prøver å søke arbeid og bidrar til å lage myter og stereotypier. Arbeidslinja er på ingen måte til hinder for at svært mange som ønsker å jobbe ikke får jobb, men dette usynliggjøres i debatten; f.eks. fører funksjonshemmede, både kvinner og menn, en langvarig kamp mot diskrimineringen de møter i arbeidslivet, en kamp der de synes de får lite støtte fra fagbevegelsen.

Retten til arbeid for kvinner handler og har alltid handlet både om å få en trygg jobb og om forutsetningene som må være til stede for at det skal være mulig å forene familie og jobb. Enten det gjelder kampen for heltid, mot midlertidige ansettelser, mot diskriminering på grunnlag av funksjon eller klesdrakt eller for barnehageplass.

Dagen i dag handler om arbeid. Men den skal også handle om kvinner som står på barrikadene mot diktatur i Midtøsten og Nord-Afrika, for demokrati og frihet, en kamp av stor betydning for utviklingen i hele verden.

I morgen tar vi opp andre sider av retten til arbeid. Først retten til ei lønn å leve av og til likelønn, og deretter retten til et verdig liv dersom du er ufør, uten å bli mistenkeliggjort. På begge punkter handler det også om hva vi kan gjøre i nærmeste framtid, i kampen om uførepensjonen, i kommende tariffoppgjør og konkret på vår egen arbeidsplass.

Vi ønsker å ta utgangspunkt i kvinners rett til arbeid og økonomisk sjølstendighet, og at konferansen kan bidra til at kvinner selv kan legge premisser i debatten om arbeid – med sitt språk og sine historier. Vi ønsker å sette kunnskap opp mot myter og stereotypier slik at vi bedre er i stand til å forstå hverandre og handle sammen.