Om KPTKontaktForsida


Konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Liker
Følg oss på Facebook

KPT 20 år: Noen høydepunkter

Kvinner på tvers ble første gang arrangert i 1994. I 2003 kom det ut et hefte om de ti første åra. Også i 2013 vil det komme ut et jubileumshefte.

Et kort sammendrag av konferansens historie finner du nedafor.

 

De første konferansene og kvinnelønn/likelønn

Første konferanse var i september 1994 i Ingeniørenes Hus. Åtte initiativorganisasjoner. Temaer: Kvinnelønn/likelønn – 6 timersdag – Velferdstaten – EU/Eøs – Seksuell trakassering i arbeidslivet

Allerede ved andre konferanse i 1995 var det 15 organisasjoner. Konferansen utarbeidet en kvinnelønnsplattform, som har vært viktig for solidaritet i kampen gjennom 20 år og fortsatt er aktuell. Plattformen har to bein:

  • Kvinner på tvers krever at alle skal ha ei lønn å leve av som gjør det mulig å forsørge unger, lønna i kvinnedominerte yrkesgrupper må heves.
  • Kvinner skal ha uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar på linje med menn, kvinnedominerte yrker skal lønnes likt med mannsdominerte med tilsvarende utdanning.

I tillegg har kravet om egne midler på statsbudsjettet hele tiden stått sentralt på konferansene.

Februar 1996: Kvinnelønnsdemonstrasjon i Oslo; presseutspill, stands eller tog på ti forskjellige steder i landet.

Konferansene inspirerte deltakerorganisasjonene til å arranger fanemarkeringer foran Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet med krav om utvida rammer til heving av kvinnelønna, heving av lavtlønte og likelønn. 1995, 1997 og 1999 (18 organisasjoner).

Kvinnelønn/likelønn og sekstimersdag viktig gjennom hele perioden. Kvinnelønnsbegrepet synliggjør at kvinner har lavere lønn fordi de er kvinner, og at kampen er felles. Og at kvinnelønna er et politisk problem som er avgjørende for kvinners liv og muligheter i samfunnet. Kvinner på tvers har bidratt til å holde fast ved denne forståelsen.

Innspill til likelønnskommisjonen

Anne Enger innledet i 2007 og konferansen jobbet i grupper med innspill til kommisjonen. Innspillene ble sammenfattet og «100 dager for likelønn» ble overlevert Anne Enger i februar 2008, rett før de siste drøftingene i kommisjonen. Her var kvinnelønnspott sentralt, samtidig som KPT foreslo at midlene skulle fordeles i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet for å ivareta partenes rolle i lønnsdannelsen.

Konferansen i 2009 som diskuterte oppfølging av kravet om likelønnspott arrangerte i pausen en markering med tog til regjeringsbygget og appeller utenfor.

Sekstimersdagen sentralt gjennom hele perioden

Gjennomgående tema. Støtte til oversettelsen av boka om Sekstimersdagen på Kelloggs. Har fulgt med på prøveprosjektene. Også kampen for heltid har vært tema.

Velferdsstaten, bl.a pensjon

Velferdsmeldingen, støtten til eneforsørgere (enestående forsørgere), kamp mot privatisering har vært sentral temaer; etter hvert også opplysning om pensjonsreformen og de negative konsekvensene for kvinner. Pensjonsreformen slår systematisk bedre ut for menn enn for kvinner, og den er derfor etter KPTs oppfatning i strid med likestillingsloven.

Menns vold mot kvinner

Seksuell trakassering tema på første konferansen, berørt på flere konferanser. I 2005 et hovedpunkt. Etter denne konferansen tok bl.a. Fagforbundet i Kristiansand lokalt initiativ til å få retningslinjer for arbeid med vold mot kvinner inn i HMS-arbeidet.

Felles sak med kvinner med minoritetsbakgrunn

Innleder med minoritetsbakgrunn på konferansene fra 1995 og på de fleste konferansene. Både innledere til felles tema og om situasjonen til/arbeidet for minoritetskvinners interesser. NSFs rapport «Holdninger og handlinger i et flerkulturelt arbeidsmiljø» (2001), erfaringer fra arbeidet for interessene til kvinner med minoritetsbakgrunn (2002), hva kan fagbevegelsen gjøre mot diskriminering (2009).

2010: Innledere med minoritetsbakgrunn og en åpen diskusjon der deltakerne selv formulerte spørsmålene til gruppediskusjon – Open Space, ledet av Susan Guerra.

2011 og 2012: Vekt på rett til arbeid uten diskriminering. I 2012 samarbeid med Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune (EMI). Flere minoritetskvinner enn tidligere deltok på konferansen, og konferansedeltakerne besøkte organisasjoner som jobber for minoritetskvinner: Quo Vadis, Senter for minoritetshelse og EMIs kvinnenettverk.

Internasjonal solidaritet

Temaer om kvinners kamp i verden, f.eks. i 2011: Midtøsten.

Arbeidsform

Konferanse hvert år i september som forberedes gjennom hele året i en arbeidsgruppe med representanter fra organisasjonene. Konferansene skal inspirere, spre kunnskap og gi ideer til hva en kan gjøre. Legger vekt på å få fram erfaringer. Finne uformelle måter å diskutere på. De store organisasjonene på Oslo-nivå deler på å være sekretariat.

 

[Til hjemmesida]